Vedtægter for den selvejende institution Hjørring Sommerspil

§1

Hjørring Sommerspil er en selvejende institution, hvis hjemsted er Hjørring.

§2

Institutionens formål er at gennemføre friluftsteatervirksomhed i Hjørring på friluftssceneanlægget ved Sct. Knuds Kilde eller andre steder i Hjørring som findes egnet til gennemførelse af en forestilling.
Teatervirksomheden skal i det væsentlige gennemføres med amatører, men der skal til enhver tid stilles krav om kvalitet til en færdig forestilling, der som hovedregel vil fordre professionel iscenesættelse.

§3

Institutionen ledes af en bestyrelse på 5-9 medlemmer.
Sker der afgang blandt bestyrelsesmedlemmer, indtræder som disses efterfølgere de personer, som bestyrelsen enstemmigt udpeger som den pågældendes efterfølger.
Bestyrelsesmedlemmer skal søges blandt personer, der udviser interesse for teater- og musikaktiviteter i Hjørring.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand,næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen udpeges for en periode på minimum 2 år.
Valg af bestyrelse finder sted i forbindelse med bestyrelsens godkendelse af årsregnskabet.
Genvalg kan finde sted.

§4

Bestyrelsen udarbejder om fornødent en forretningsorden, der for at være gyldig skal godkendes af den samlede bestyrelse.
Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg og/eller særlige udvalg til løsning af specielle opgaver.

§5

Det påhviler bestyrelsen at sikre at planlagte forestillinger gennemføres i overensstemmelse med § 2.
Endvidere er det bestyrelsens ansvar, at der for hver forestilling udarbejdes et budget, der skal tjene som grundlag for en effektiv styring af økonomien, ligesom det er bestyrelsens ansvar, at der tilrettelægges det nødvendige bogholderi og regnskabsvæsen til sikring af nævnte styring.

§6

Såfremt der til brug for gennemførelsen af en forestilling opnås tilskud eller sponsorstøtte, er det bestyrelsens ansvar at sådanne midler anvendes til formålet.

§7

Bestyrelsen holder møder så ofte som det er nødvendigt for at tilrettelægge og gennemføre planlagte aktiviteter.
Møder skal afholdes, når formanden eller mindst 3 medlemmer kræver det.

§8

Indkaldelser til møder sker med 8 dages varsel under angivelse af dagsorden.
I påtrængende tilfælde kan 8 dages varslet dog forkortes.

§9

Bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed, medmindre vedtægterne i enkelte tilfælde kræver kvalificeret majoritet.
Til beslutningsdygtighed kræves det, at 2/3 af bestyrelsen deltager i mødet.
Ved stemmelighed er formandens stemme udslaggivende.
Ved alle møder føres referat, der arkiveres hos sekretæren. Udskrift af referatet udsendes senest 8 dage efter mødet til bestyrelsesmedlemmerne.
Indsigelse mod referater skal fremsættes overfor formanden inden 8 dage efter disses udsendelse.

§10

For de forpligtelser, som bestyrelsen lovligt pådrager institutionen, hæfter alene institutionen med sin formue.

§11

Institutionen tegnes af formanden sammen med 2 andre bestyrelsens medlemmer.

§12

Institutionens regnskabsår går fra 1. oktober – 30. september.

§13

Det påhviler bestyrelsen at sikre at årsregnskabet foreligger inden udgangen af det kalenderår hvori regnskabet afsluttes.
I tilslutning til årsregnskabet udarbejder bestyrelsen (formanden) en beretning om driften i det forløbne år.

§14

Det af en statsautoriseret revisor reviderede årsregnskab behandles af bestyrelsen inden udgangen af januar måned i året efter regnskabsafslutningen.

§15

Ændringer af institutionens vedtægter kan kun vedtages, når ¾ af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.

§16

Opløsning af den selvejende institution kan bestemmes med samme flertal som angivet i § 15.
Institutionens eventuelle egenkapital tilfalder ved opløsning Hjørring Fonden.

-Thorvald Baggesen
-Kaj Nørholm
-Mogens Baand
-Per M. Lyng
-Marianne Vandel
-Kai Kruchov Madsen
-Mimi Saugman
-Yvonne Hansen